w tym:

  • zapewnienie ciągłego kontaktu z Właścicielami poprzez przebywanie administratora w uzgodnionym czasie na terenie nieruchomości i łatwy z nim kontakt za pomocą telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, faksu,
  • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali w celu uzyskania dodatków mieszkaniowych i/lub zasiłków z pomocy społecznej itp.,
  • udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień,
  • nadzór i zapewnienie odpowiedniej czystości i porządku na terenie nieruchomości,
  • utrzymywanie stałego, kontaktu z przedstawicielami policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej,
  • prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej (prowadzenie książki korespondencji),
  • prowadzenie ewidencji właścicieli, udziałów oraz liczby osób przebywających w lokalu,
  • odczyt i prowadzenie ewidencji stanu/wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej, gazu),
  • sporządzanie, dla ubezpieczyciela, protokołów z zalań i innych powstałych szkód w celu uzyskania odszkodowania.