• prowadzenie ewidencji (księgowości) wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o wymogi w tym zakresie stawiane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,
 • prowadzenie pełnego zakres usług ewidencyjnych przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
 • zakładanie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
 • dokonywanie operacji finansowych wspólnoty poprzez rachunek bankowy,
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,
 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek (na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów dostawy mediów),
 • sporządzanie i prowadzenie kartotek mieszkaniowych właścicieli za określone okresy rozliczeniowe,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego:
  – sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej,
  – zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej,
  – zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
  – zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli,
  – zestawienie należności i zobowiązań wobec kontrahentów,
  – kartoteki właścicieli,
 • prowadzenie windykacji należności z tytułu pożytków i innych przychodów na rzecz wspólnoty, w postępowaniu przedsądowym.
 • zapewnienie stałego dostępu do stanu konta każdego właściciela drogą elektroniczną (e-kartoteka)