w tym:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne oraz nadzór nad ich przebiegiem,
 • zlecanie i kontrola bieżącej konserwacji, napraw i drobnych remontów budynku,
 • prowadzenie rejestru zgłoszonych awarii, usterek, uwag,
 • nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • egzekwowanie prawidłowego wykonania umów-zleceń na prace konserwacyjne, naprawcze, remontowe i modernizacyjne,
 • przedstawienie planu remontów niezbędnych do wykonania w okresach rocznych i wieloletnich,
 • przygotowanie zakresu robót do wykonania wraz z określeniem zastosowanej technologii,
 • organizowanie konkursów ofert lub przetargów na wykonanie prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub inwestycyjnych,
 • zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami przez inspektorów właściwych branż (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej),
 • rozliczanie wykonanych prac (sporządzanie przejściowych i końcowych protokołów odbioru, weryfikacja kosztorysów powykonawczych).