Ustawa o Własności Lokali
Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami
Ustawa określa zasady:
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego,
podziału nieruchomości,
scalania i podziału nieruchomości,
pierwokupu nieruchomości,
wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
wyceny nieruchomości,
działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.